Menu
Your Cart

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky kúpy a predaja cez internetovú stránku  https://www.simfashion.sk, uskutočňované firmou SIMFA, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 2997, 926 01 Sereď, IČO: 50 757 105, DIČ: 2120470990, Prevádzka: M. R. Štefánika 2997, 926 01 Sereď. Zodpovedný vedúci: Simona Majková

ČASŤ I.

Všeobecné obchodné podmienky


Článok I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho niektorým zo spôsobov uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, pri dodaní, prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, to, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.
 1. Predávajúcim je SIMFA, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 2997, 926 01 Sereď /ďalej len ,,predávajúci“/
 1. Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie fyzická osoba, ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľ na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.
 1. Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky https://www.simfashion.sk, elektronickej pošty, telefonicky; objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou. Predajca nie je platcom DPH.
 1. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom tohto e-shopu (zmluva uzatvorená prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov).
 1. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke na internetovej stránke  https://www.simfashion.sk.


Článok II.

Objednávanie tovaru

 1. Objednávku môže kupujúci uskutočniť u predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky https://www.simfashion.sk, elektronickej pošty alebo telefonicky na +421 908 411 916
 1. Každá objednávka musí obsahovať: Fyzická osoba: meno a priezvisko objednávateľa, adresu trvalého bydliska, prípadne adresu doručenia (ak je a nezhoduje sa s adresou trvalého bydliska), telefónne číslo, email, názov tovaru, počet kusov, cenu.
 1. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje uvedené v čl. II bod 2 nemusí byť predávajúcim akceptovaná.
 1. Predávajúci zaradzuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.
 1. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou, alebo telefonicky a oznámi odberateľovi v akej lehote bude možné tovar dodať. Zvyčajne je to do 5 dní. Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom emailovej správy alebo telefónu, kde mu bude oznámený možný dátum dodania tovaru. Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom dodania, môže od kúpy tovaru odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu oznámené najneskôr 48 hodín pred expedíciou tovaru od predávajúceho. Po tomto termíne už zrušenie objednávky nebude akceptované.

Článok III.

 Dodanie a prevzatie tovaru

 1. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky podľa čl. II bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 1. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom:
 • Kuriera GLS (doporučene po prevode peňazí) + 4,89 eur
 • Kuriera GLS (na dobierku ) + 4,89 €
 1. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky podľa čl. II bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 1. Záväznou dobou na dodanie tovaru je doba dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim pri potvrdení objednávky predávajúcim. Tovar je doručený od expedície z nášho skladu     prostredníctvom Slovenskej pošty najneskôr do 72 hodín.V prípade, že predávajúci Simona Majková nevie vybaviť objednávku jednorázovo, informuje o možnostiach dodania neúplnej dodávky kupujúceho.
 1. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.

Neprebratie zásielky na dobierku POZOR!!!

 1. Nákupom v internetovom obchode https://www.simfashion.sk vzniká medzi predajcom SIMFA, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 2997, 926 01 Sereď a zákazníkom kúpna zmluva. Odoslanie zásielky potvrdzuje Simona Majková emailovým alebo telefonickým oznámením o aktualizácii – odoslaní zásielky.
 1. Na prebratie zásielky má zákazník 18 dní, potom ju pošta posiela späť. Stáva sa, že lístok o prijatí zásielky na poštu nie je zákazníkovi vždy dodaný. V tom prípade si vie zásielku vyzdvihnúť aj bez neho. (Stačí na pošte udať adresu zákazníka, poprípade zašle SIMFA, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 2997, 926 01 Sereď na vyžiadanie číslo podacieho lístka.)
 1. Bezdôvodné a neopodstatnené neprebratie balíka zaslaného zákazníkovi na dobierku v 18-dňovej úložnej lehote sa chápe ako hrubé porušenie obchodných podmienok, pretože zákazník je vždy informovaný elektronickou formou o vyexpedovaní balíka. V prípade neprebratia dobierkovej zásielky zákazníkom si SIMFA, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 2997, 926 01 Sereď vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10,00€. Zákazníkovi bude odoslaná elektronickou formou faktúra (splatnosť 7 dní). Túto je možné zaplatiť na účet predajcu alebo poštovou poukážkou.
 1. Ak sa zákazník rozhodne o opätovné zaslanie balíka, je povinný uhradiť platbu za tovar na účet predajcu. V tomto prípade mu nebude účtovaný poplatok za porušenie týchto obchodných podmienok.
 1. Ak zákazník nezaplatí objednávku či poplatok za porušenie obchodných podmienok v uvedenej lehote, bude predajca nútený vymáhať pohľadávku súdnou cestou. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za takto vzniknutú situáciu a v plnej výške hradí všetky náklady spojené s vymáhaním pohľadávky: súdny poplatok, trovy právneho a exekučného konania.
 1. Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim je kupujúci povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pri zistení nedostatkov musí kupujúci do 48 hodín informovať predávajúceho (písomne, telefonicky, e-mailom). Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

Článok IV.

Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva

 1. Cena za objednaný tovar uvedená v internetovej stránke www.simfashion.sk je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho.  Predajca nie je platcom DPH.
 1. Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:
 • zaplatením dobierky pri jej prevzatí
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho do doby splatnosti uvedenej na priloženej faktúre
 1. Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho. V prípade omeškania platby je predávajúci oprávnený vymáhať od kupujúceho penále vo výške 0,1% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

Článok V.

Ochrana osobných údajov

 1. Kladieme veľký dôraz na ochranu vašich osobných údajov a vysporiadanie sa s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi, a to najmä v súlade s nariadením o ochrane údajov  (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679; ďalej len GDPR). Naším cieľom je poskytnúť vám kompletné informácie a kontrolu týkajúcu sa spracovania vašich údajov a dostupnosť nástrojov, ktoré vám umožnia využívať práva vyplývajúce zo zákona.
 1. Prosíme vás, aby ste si pozorne prečítali tieto informácie, aby ste sa oboznámili so spôsobom spracovania vašich osobných údajov.
 1. Používaním príslušného internetového obchodu vyhlasujete, že ste dovŕšili 16 rokov svojho života. Osoba mladšia ako 16 rokov sa v internetovom obchodnom dome nemôže zaregistrovať, nakupovať, prihlásiť sa k odberu newslettera vzhľadom na to, že v zmysle článku 8 odseku 1 Nariadenia GDPR k platnosti jej právneho vyhlásenia obsahujúceho súhlas so spracúvaním osobných údajov sa vyžaduje schválenie zo strany zákonného zástupcu. Prevádzkovateľ nemá možnosť kontrolovať vek a oprávnenosť osoby poskytujúcej súhlas a preto dotknutá osoba zaručuje, že ňou poskytnuté údaje sú pravdivé. Za pravdivosť poskytnutých údajov zodpovedá dotknutá osoba. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že funkcie internetového obchodu, evidovanie a splnenie objednávok je možné len v takom prípade, ak dotknutá osoba poskytne svoje údaje Prevádzkovateľovi.
 1. Celé znenie článku o ochrane osobných údajov je vzhľadom k jeho rozsahu a dôležitosti spracované v samostatnej časti, je automaticky prikladané k emailu posielaného pri potvrdení objednávky a je dostupné na stránke e-shopu na adrese https://www.simfashion.sk/ochrana-osobnych-udajov.

ČASŤ II.

Reklamačný poriadok


Článok VI.

Predmet reklamácie

 1. Predmetom reklamácie môže byť:
 • tovar zakúpený u predávajúceho
 • poškodený tovar
 1. Predmetom reklamácie nemôže byť:

(Nárok na uplatnenie záruky zaniká)

 • ak kupujúci reklamuje vady, na ktoré bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený a písomne s nimi súhlasil,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby – predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady spôsobené neodborným používaním produktu, alebo v rozpore s návodom na použitie  vrátane neodborného zásahu do produktu, spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva a ostatnými príčinami uvedenými na záručnom liste/návode. Na takto vzniknuté poruchy sa poskytnutá záruka nevzťahuje.

Článok VII.

Podmienky reklamácie

 1. V prípade výskytu vady alebo podozrenia na vadu môže kupujúci uplatniť v záručnej dobe svoje nároky zo zodpovednosti za vady na tovare zakúpenom u predávajúceho.
 1.  Záručná doba je: 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
 1. Pri reklamácii je nutné predložiť záručný list (k tovaru ku ktorému bol vystavený) a doklad o kúpe a doklad o zaplatení.
 1. Zásielky zaslané na dobierku neprijímame.
 1. Pri odovzdaní tovaru za účelom reklamácie sa vyplní „Reklamačný protokol“. Tento je prístupný na stránkach e-shopu https://www.simfashion.sk/pridat-reklamaciu, prípadne si ho vyžiadajte e-mailom na info@simfashion.sk, je potrebné aby ste uviedli vaše kontaktné údaje spolu s popisom vady na priloženom dokumente k reklamovanej zásielke.
  Pre uplatnenie reklamácie je potrebné tovar zaslať s kópiou faktúry ako i reklamačného protokolu na adresu alebo tovar na túto adresu doručiť osobne:

SIMFA, s.r.o., so sídlom Dolná Streda 434, 925 63 Dolná Streda 

 1. Kupujúci obdrží od predajcu 1 exemplár reklamačného protokolu, ktorý potvrdzuje prevzatie tovaru na reklamáciu.
  Ak sa na zistenú vadu vzťahuje záruka, odstránenie vady je bezplatné.
 1. Záručnú opravu je predávajúci povinný vykonať v primeranom čase, najneskôr do 30 dní od
  uplatnenia reklamácie.
 1. V prípade, že sa na zistenú vadu záruka nevzťahuje, môže si kupujúci dohodnúť s predávajúcim
  podmienky (cenu a termín) nezáručnej opravy.

Článok VIII.

Odstúpenie od zmluvy, výmena výrobku (zásielkový obchod)

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
 1. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 1. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 1. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 1. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 1. Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.
 1. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.
 1. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
 1. Kupujúci má právo na bezplatnú výmenu tovaru za ten istý typ tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy aj:
 • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vád
 • ak kupujúci pre opätovné sa vyskytnutie vady po oprave alebo väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať
 • ak nebol dodržaný termín záručnej opravy (do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu).

ČASŤ III.

Záverečné ustanovenia


Článok IX.

 1. Faktúra a ostatné dokumenty sú súčasťou zaslaného tovaru.
 2. Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.
 3. Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.